Menu

Děkujeme sponzorům

mediální
partner

odborný
partner

nadpisKartograficka spolecnost CRUniverzita obrany

PROGRAM

programové schéma / program konference / tématické okruhy

PROGRAMOVÉ SCHÉMA KONFERENCE

STŘEDA
7.9.2005

ČTVRTEK
8.9.2005

PÁTEK
9.9.2005

8.00

ZAHÁJENÍ VÝSTAV

9.00

V
Ý
S
T
A
V
Y

V
Ý
S
T
A
V
Y

10.00

11.00

R
E
G
I
S
T
R
A
C
E

12.00

oběd

UKONČENÍ KONFERENCE
13.00

PANELOVÁ DISKUSE

14.00

TÉMATICKÁ KARTOGRAFIE A JEJÍ UŽIVATELSKÉ ASPEKTY

15.00

16.00

17.00

PLENÁRNÍ SCHÚZE KS ČR

18.00

19.00

SPOLEČENSKÝ VEČER

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00PROGRAM KONFERENCE

ST 13.00-14.45 Zahájení konference

Vystoupení děkana fakulty vojenských technologií UO pplk. prof. Ing. Zdeňka Vintra, CSc.

Klíčový referát prezidenta ICA Doc. RNDr. Milana Konečného, CSc.:
VÝVOJOVÉ TRENDY V KARTOGRAFII

ST 14.45-17.00 Vizualizace prostorových dat
(předsedající: Voženílek V.)

PRAVDA Ján, FERANEC Ján
UKÁŽKY MAPOVEJ PREZENTÁCIE DÁTOVÝCH VRSTIEV CORINE LAND COVER SLOVENSKA

HAVRLANT Jan
PSEUDOREALISTICKÉ MODELY TERÉNU

POLÁČEK Petr, IVICA Peter
INTERNETOVÝ ZOBRAZOVAČ GEOGRAFICKÝCH ARMÁDNÍCH DAT IZGARD

CEBECAUER Tomáš
POROVANIE VYBRANÝCH METÓD TVORBY TIEŇOVANÝCH VIZUALIZÁCIÍ AREÁLOVÝCH TEMATICKÝCH DÁT

JÍLEK M
VIZUALIZACE VEKTOROVÝCH MAP VE FORMÁTU SVG

SVATOŇOVÁ Hana
ZPRACOVÁNÍ A VIZUALIZACE  ARCHIVNÍCH LETECKÝCH SNÍMKŮ

CEBECAUEROVÁ Martina, CEBECAUER Tomáš
ZMENY KRAJINNEJ POKRÝVKY A JEJ ŠPECIFICKÉ VIZUALIZÁCIE AKO NÁSTROJ POZNÁVANIA KRAJINY

KLIMÁNEK Martin
PREZENTACE DIGITÁLNÍCH PROSTOROVÝCH DAT ŠLP KŘTINY NA MAPOVÉM SERVERU

CT 8.30-10.15 Kartografické technologie 1
(předsedající: Čižmár J.)

NIKŠOVÁ Naděžda
AKTIVITY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V PROJEKTOCH EUROGEOGRAPHICS – SABE, EUROGLOBALMAP A EUROREGIONALMAP

SOUKUP Petr, VOTOČEK Michal
AUTOMATICKÉ UMÍSŤOVÁNÍ POPISŮ PLOŠNÝCH ELEMENTŮ MAPY

STANĚK Karel
TVORBA GENERALIZAČNÍCH SCHÉMAT POMOCÍ REVERZNÍ IDENTIFIKACE GENERALIZAČNÍCH PRAVIDEL

JINDRÁK Přemysl
TVORBA DIGITÁLNĚ ZPRACOVANÝCH ZÁKLADNÍCH MAP ČR 1 : 25 000 A 1 : 100 000 NA ZÁKLADĚ DAT ZABAGED

ČERŇANSKÝ Jozef, KOŽUCH Miroslav, STANKOVÁ Hana
AUTOMATIZOVANÝ ZBER ÚDAJOV Z DIGITÁLNYCH ORTOFOTPMÁP VO VYSOKOHORSKEJ KRAJINE

VOJTIČKO Andrej
REALIZÁCIA KONCEPCIE TVORBY ZÁKLADNEJ BÁZY ÚDAJOV PRE GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM V REZORTE ÚGKK SR ZA OBDOBIE 2001 – 2005

BĚLKA Luboš
VYUŽITÍ STEREOSKOPICKÉHO POZOROVÁNÍ PRO GEOMORFOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ

CT 10.30-12.00 Kartografické technologie 2
(předsedající: Mikšovský M.)

URBAN Petr
KARTOGRAFICKÉ MOŽNOSTI TECHNOLOGIE ARCGIS SPOLEČNOSTI ESRI

CAJTHAML Jiří
VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SERVERŮ

RŮŽIČKA Jan
POMOHOU WEBOVÉ SLUŽBY ODSTRANIT NOČNÍ MŮRU KARTOGRAFŮ?

VÁŇA Pavel
ANALÝZA METOD TVORBY A VYUŽITÍ MAP V SÍTI INTERNET

FRIEDMANNOVÁ Lucie, KONEČNÝ Milan, STANĚK Karel
TVORBA OTEVŘENÉHO REGIONÁLNÍHO ATLASU

FAIXOVÁ CHALACHANOVÁ Jana, GALLO Ján
TEMPORÁLNE DATABÁZY

JEŽEK Jan, SKLENIČKA Radek
TRANSFORMACE SOUŘADNICOVÝCH SYSTÉMŮ VE VYBRANÝCH GIS APLIKACÍCH

CT 14.30-16.00 Tematická kartografie a její uživatelské aspekty
(předsedající: Feranec J.)

prezentace sponzorů konference

BRŮNA Vladimír, KŘOVÁKOVÁ Kateřina
INTERPRETACE MAP STABILNÍHO KATASTRU PRO POTŘEBY KRAJINNÉ EKOLOGIE

FERANEC Ján, PRAVDA Ján, MACHKOVÁ Naďa a kol.
MAPOVÉ VYJADRENIE ZMIEN KRAJINNEJ POKRÝVKY SLOVENSKA ZA ROKY 1990-2000

KOŽUCH Miroslav, SCHOLTZ Peter, SZOLCSOVÁ Ildiko
SPRACOVANIE OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRE KONTROLU DOTÁCIÍ VIAZANÝCH NA POĽNOHOSPODÁRSKU PODU

KOLEJKA Jaromír, LANGAR Filip, MAREK Daniel, HUDEČKOVÁ Zuzana
TÉMATICKÁ KARTOGRAFICKÁ DATA ČESKO-BAVORSKÉHO POMEZÍ: SBĚR, INTERPRETACE, UNIFIKACE, INTEGRACE, VYHODNOCENÍ A VIZUALIZACE

PEŠŤÁK Jaroslav, ZIMOVÁ Růžena
POLOHOVÁ PŘESNOST OBJEKTŮ NA MAPÁCH I. A II. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ

FENCÍK Robert, VAJSÁBLOVÁ Margita
POROVNANIE INTERPOLAČNÝCH METÓD TVORBY DMR

PA 9.00-11.30 Standardizace a legislativa v kartografii a Teoretická kartografie
(předsedající: Rybanský M.)

WILDMANN Radek
MAPOVÁ TVORBA A PROCES JEJÍ STANDARDIZACE V GEOSL AČR

IVÁNOVÁ Ivana
CEN/TC 287 – GEOGRAFICKÁ INFORMÁCIA – SPRÁVA O ČINNOSTI A AKTIVITÁCH V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ

ŠVEHLOVÁ Irena
GEONAMES JAKO DATABÁZOVÝ NÁSTROJ PRO SPRÁVU STANDARDIZOVANÉHO NÁZVOSLOVÍ"?

ČADA Václav
DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPY Z POHLEDU FUNKCE STÁTNÍHO MAPOVÉHO DÍLA

FIČOR Dušan
KOEXISTENCIA ŠTÁTNEJ A PRIVÁTNEJ KARTOGRAFIE V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ČERBA Otakar, JEDLIČKA Karel, ZÍCHA Zdeněk
GENERALIZACE GEOPROSTOROVÝCH MODELŮ VELKÝCH MĚŘÍTEK

VOŽENÍLEK Vít
DLM/DCM: DVA RŮZNÉ MODELY REPREZENTACE REALITY V KARTOGRAFII

NIŽNANSKÝ Branislav
TEORETICKÝ ZÁKLAD MAPOVÉHO EDITORA

ČIŽMÁR Jozef
KARTOGRAFICKÉ MODELOVANIE GEOOBJEKTOV V PROSTREDÍ GIS                         

PANELY

ADAMEC Martin, DUŠEK Radek
2x2 POHLEDY NA MĚŘÍTKO MAPY

BARÁNYOVÁ Simona, NOVÁK Svatopluk
OBJEKTIVIZACE KRITÉRIÍ KARTOGRAFICKÉHO VYJADŘOVÁNÍ OBSAHU ŠKOLNÍCH ZEMĚPISNÝCH MAP

BLÁHA Jan D.
HODNOCENÍ KARTOGRAFICKÝCH DĚL Z HLEDISKA ESTETIKY, RESP. UŽIVATELSKÉ VSTŘÍCNOSTI

BUCHAR Petr
KŘOVÁKOVO ZOBRAZENÍ A MAPA EVROPY

BUCHAR Petr, MIKŠOVSKÝ Miroslav, VEVERKA Bohuslav, ZIMOVÁ Růžena
VÝUKA KARTOGRAFIE VE STRUKTUROVANÉM STUDIU NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

ČAPEK Jaromír
ZHODNOCENÍ ZNAČKOVÉHO KLÍČE NOVÝCH ARMÁDNÍCH TOPOGRAFICKÝCH MAP 1:25000, 1:50000 A 1:100000

ČERBA Otakar
KASKÁDOVÉ STYLY V DIGITÁLNÍ KARTOGRAFII

ČULÁKOVÁ Katarína
URČENIE ERÓZNEJ OHROZENOSTI PÔDY S VYUŽITÍM DIGITÁLNEHO MODELU RELIÉFU

DOBROVOLNÝ Petr, KEPRTOVÁ Kateřina
MAPOVÁNÍ HISTORICKÝCH ZPRÁV O POČASÍ

DRÁPELA Milan V., PODHRÁZSKÝ Zbyšek, STACHOŇ Zdeněk, TAJOVSKÁ Kateřina
MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNICE DĚJIN KARTOGRAFIE

DUŠEK Radek
REFERENČNÍ TĚLESA V UČEBNICÍCH GEOGRAFIE

GALL Jaroslav, PEŠŤÁK Jaroslav
ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY

HRUŠTINCOVÁ Gabriela
HMATOVÉ MAPY

KAŇOK Jaromír
DYNAMICKÉ JEVY A JEJICH ZNÁZORŇOVÁNÍ NA MAPÁCH

KOZÁKOVÁ Magdaléna
SOUČASNÉ PROMĚNY ATLASOVÉ KARTOGRAFIE

MEŇKYOVÁ Lenka
OPTIMALIZÁCIA KONFIGURÁCIE UZLOVÝCH BODOV TROJUHOLNÍKOVEJ SIETE AKO REPREZENTÁCIE DIGITÁLNEHO MODELU GEORELIÉFU

ORŠULÁK Tomáš
PROBLÉMY A LIMITY VIZUALIZACE PROSTOROVÝCH DAT NA INTERNETU Z POHLEDU ČESKÉHO UŽIVATELE

PETR Radek
COPYRIGHT NA MAPÁCH ČESKA

PLÁNKA Ladislav
KLIMATICKÉ MAPY A JEJICH UŽITNÁ HODNOTA V HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH

SOUKUP Petr, ŽOFKA Pavel
VÝUKA INTERAKTIVNÍCH GRAFICKÝCH SYSTÉMŮ NA OBORU GEODÉZIE A KARTOGRAFIE STAVEBNÍ FAKULTY ČVUT PRAHA

TRYHUBOVÁ Pavla 
NÁVRH KONCEPCE WEBOVÉHO PORTÁLU S INFORMACEMI O ZDROJÍCH GEODAT NA INTERNETU

VEVERKA Bohuslav, CAJTHAML Jiří
MAPY UHŘÍNĚVESKÉHO PANSTVÍ - OBEC UHŘÍNĚVES (ONDŘEJ BERNARD KLAUSER, 1715)


TÉMATICKÉ OKRUHY KONFERENCE

    1. Vizualizace prostorových dat
    2. Kartografické technologie (včetně metod sběru dat)
    3. Standardizace a legislativa v kartografii
    4. Teoretická kartografie
    5. Výchova v kartografii (včetně středoškolské výuky a celoživotního vzdělávání)
    6. Tématická kartografie a její uživatelské aspekty

TOP

home / novinky / program / registrace / informace pro autory / místo konání / výstavy / různé

Kartograficka spolecnost CRHOMEPROGRAMREGISTRACEINFORMACE PRO AUTORYMISTO KONANIVYSTAVYRUZNE